moveUP 

Privacy beleid en persoonsgegevens

VERSIE 5 – APRIL 2021 

 

 1. Definities

 2. Waarom verwerken wij uw gegevens?

 3. Welke data wordt er verzameld en verwerkt?

 4. Worden uw gegevens gedeeld met derde partijen? 

 5. Onder welke condities is er overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie?

 6. Hoe lang verwerken wij uw gegevens?

 7. Hoe kunnen wij de veiligheid van uw data garanderen?

 8. Wat zijn uw rechten?

 9. Gebruiken wij cookies? 

 10. Wat is de toepasselijke wet en jurisdictie? 

 11. Let op voor updates van dit privacy beleid! 

 

Sint-Goedelevoorplein 5, 1000 Brussel  

BTW: 0643.795.235.  

privacy@moveup.care  

Hierna, "moveUP" of "wij", “ons”, ”onze”.

 

Dit beleid is opgesteld door moveUP N.V.: 

 

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens (hierna te noemen gegevens) en om de privacy van alle personen die met ons in contact komen te respecteren. Ook delen we met u alle informatie die verplicht wordt gesteld door de privacy bepalingen die in België van kracht zijn, Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG, hierna de Algemene Verordering van Gegevens (AVG) te noemen. Het doel van deze privacy verklaring is om uit te leggen welke maatregelen worden genomen voor verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten als data subject.  

 

moveUP is de verwerker van gevoelige gegevens, zoals gegevens met betrekking tot de gezondheid, in opdracht van ziekenhuizen, gezondheidszorgverleners of b.clinic. Neem daarom contact op met hen wanneer u meer informatie over de verwerking van uw gegevens wenst. Indien uw persoonlijke gegevens verwerkt worden in opdracht van b.clinic (expert in digitale opvolging en tele-revalidatie), kan u het privacy beleid van b.clinic terugvinden op:  https://support.orthopedics.moveup.care/privacy-policy/privacy-policy-b-clinic/.  

 

 1. DEFINITIES 

 

In de onderhavige verklaring, worden de volgende woorden en uitdrukkingen als volgt begrepen: 

 

Verklaring: de onderhavige privacyverklaring; 

 

Algemene gebruiksvoorwaarden: de onderhavige algemene  gebruiksvoorwaarden  van  moveUP die  het gebruik van moveUP beheersen; 

 

Gegevens met persoonlijk karakter: elke verwerkte informatie, met betrekking tot een geïdentificeerde of te identificeren fysieke persoon overeenkomstig de onderhavige verklaring, wordt beschreven in het artikel “De verwerkte gegevens”; 

 

Gegevens met betrekking tot de gezondheid: de gegevens met persoonlijk karakter met betrekking tot de fysieke of mentale gezondheid van een fysiek persoon; 

 

moveUP: de mobiele applicatie en, in het algemeen, de dienst van de informatievennootschap waarop we onze diensten voorstellen; 

 

Onze professionele zorgpartners: de zorgprofessionals die met u in verbinding worden gebracht via moveUP; 

 

Onze diensten: het geheel van de diensten die we leveren op moveUP in het kader van onze beroepsactiviteit of in uitvoering van ons statutair doel,  zoals  beschreven in onze algemene gebruiksvoorwaarden, meer bepaald: een gepersonaliseerd revalidatieprogramma voor en na uw orthopedische ingreep met een voorstel van oefeningen die zijn aangepast aan uw situatie door middel van video’s, een gepersonaliseerde opvolging,  cijfers  en grafieken van uw vooruitgang evenals, in voorkomend geval,  het  in verbinding stellen met onze professionele zorgpartners, enz; 

 

Verwerkingsverantwoordelijke: de rechtspersoon die de doelmatigheid en de verwerkingsmiddelen van de gegevens met persoonlijk karakter bepaalt overeenkomstig de onderhavige verklaring, namelijk wij; 

 

Verwerking: elke operatie of geheel van operaties al dan niet uitgevoerd met de hulp van geautomatiseerde processen  en  toegepast  op  gegevens  met  persoonlijk  karakter,  zoals  het  verzamelen,  de  registratie,  de organisatie,  de  bewaring,  de  aanpassing  of  de  wijziging,  de extractie,  de  raadpleging,  het  gebruik,  de communicatie per transmissie, verspreiding of elke andere vorm van terbeschikkingstelling, het verband of de koppeling evenals de vergrendeling, het wissen of het vernietigen van gegevens met persoonlijk karakter; in de onderhavige verklaring verwijzen de termen «verwerking», «verwerken», «verwerkt», enz. naar de onderhavige definitie; 

 

DPO: de data privacy officer (DPO) is de persoon die toekijkt of moveUP correct omgaat met de gegevens met een persoonlijk karakter, volgens de Algemene Verordering van de Gegevensbescherming (AVG). 

 

 2. WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?  

 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om verschillende redenen op basis van een rechtsgrond bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (bijvoorbeeld het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen of in uitvoering van het afgesloten contract met u). In onderstaande tabel worden de doeleinden en de juridische gronden voor het gebruik van uw gegevens uitgelegd:  

 

Gegevensverwerking : Beheer van onze medische zorg klanten.  

Doeleinde : Wij verwerken uw persoonsgegevens om handelingen uit te voeren met betrekking tot de contracten; facturen; boekhouding; ter beschikking stellen van documenten; 

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om contact met u of een lid van uw team op te nemen en uw vragen te beantwoorden;

Rechtsgrond voor verwerking: In overeenstemming met artikel 6.1.b) van de AVG is deze verwerking noodzakelijk voor contractuele of wettelijke maatregelen. Een deel van de verwerking is nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen in overeenstemming met artikel 6.1.c) van de AVG. 

 

Gegevensverwerking : Beheer van identificatie en authenticatie artsen en andere gezondheidszorgverleners; of patiënten/klanten 

Doeleinde : Wij verwerken uw persoonsgegevens om u toegang te geven tot onze applicatie. We kunnen uw gegevens ook verwerken om contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden; zorgen voor de technische administratie en beveiliging van moveUP

Rechtsgrond voor verwerking : In overeenstemming met artikel 6.1.b) van de AVG is deze verwerking noodzakelijk voor contractuele of wettelijke maatregelen. 

We kunnen uw gegevens verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6§2, f), op basis van ons gerechtvaardigd belang, zodra we dit belang hebben afgewogen tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden door uw 'redelijke verwachtingen' te onderzoeken.  

 

Gegevensverwerking : Beheer van patiënten/klanten  

Doeleinde : Wij verwerken uw persoonsgegevens om handelingen uit te voeren met betrekking tot de contracten; facturen; boekhouding; ter beschikking stellen van documenten; We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden;

Rechtsgrond voor verwerking : In overeenstemming met artikel 6.1.b) van de AVG is deze verwerking noodzakelijk voor contractuele of wettelijke maatregelen. Deze verwerking is noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen in overeenstemming met artikel 6.1.c) van de AVG

 

Gegevensverwerking : Onderzoek, statistiek en verbeteren van de applicatie 

Doeleinde : Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen leveren en verbeteren. 

We verwerken persoonsgegevens om wetenschappelijk, historisch en statistisch onderzoek uit te voeren; 

We voeren statistische analyses uit, voor die doeleinden anonimiseren we uw gegevens en verwijderen we identificeerbare elementen zoals naam en e-mailadres en gebruiken we maskerende gegevens voor marktonderzoek of andere professionele doeleinden. 

Geanonimiseerde gegevens vallen niet onder het bereik van de AVG. 

Rechtsgrond voor verwerking : In overeenstemming met artikel 6.1.a) van de AVG kunnen wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. 

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen (privacy@moveup.care). 

 

Gegevensverwerking : Beheer  van onze communicatie 

Doeleinde : We verwerken persoonsgegevens om u informatie te verstrekken met betrekking tot onze activiteiten en diensten. We kunnen uw gegevens gebruiken om te reageren op ons gerechtvaardigd belang of dat van derden, wanneer dit nodig is zonder uw belangen of uw fundamentele vrijheden en rechten aan te tasten om alle diensten aan te bieden en te promoten en / of te delen met uw informatieve berichten die overeenkomen met wat u redelijkerwijs van ons kunt verwachten in de context van onze bestaande relatie of mogelijke toekomstige relatie. 

Rechtsgrond voor verwerking : We kunnen uw gegevens verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6§2, f), op basis van ons gerechtvaardigd belang, zodra we dit belang hebben afgewogen tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden door uw 'redelijke verwachtingen' te onderzoeken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking door contact met ons op te nemen. 

 

Gegevensverwerking : Beheer van onze precontractuele relatie

Doeleinde : Wij verwerken uw persoonsgegevens om te reageren op verzoeken die u aan ons richt (in het bijzonder via het contactformulier op onze site), of als u ons uw Curriculum heeft gestuurd. 

We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om contact met u op te nemen om een ​​mogelijke toekomstige samenwerking te starten. 

Rechtsgrond voor verwerking : In overeenstemming met artikel 6.1.b) van de AVG is deze verwerking noodzakelijk om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract. 

 

Gegevensverwerking : Beheer van onze verwerkers

Doeleinde : Wij verwerken persoonsgegevens om onze contractuele verplichtingen jegens u of uw bedrijf of onze wettelijke verplichting na te komen, bijvoorbeeld verantwoordelijke wettelijke verplichtingen. 

Rechtsgrond voor verwerking : In overeenstemming met artikel 6.1.b) van de AVG verwerken wij uw gegevens voor de uitvoering van onze met u of uw bedrijf gesloten overeenkomsten. Deze verwerking kan ook nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in overeenstemming met artikel 6.1.c) van de AVG. 

 

Gegevensverwerking : In geval van een geschil

Doeleinde : We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om te reageren op ons gerechtvaardigd belang of dat van derden, wanneer dit nodig is zonder uw belangen of uw fundamentele vrijheden en rechten te beïnvloeden om een ​​geschil te leiden in de context van onze bestaande relatie of mogelijke toekomstige relatie. 

Rechtsgrond voor verwerking : We hebben ook een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens voor de verdediging van onze belangen, in het bijzonder maar niet uitsluitend in het kader van een geschil of gerechtelijke procedure op basis van artikel 6.1.f) van de AVG. We kunnen in deze context ook worden verplicht om gevoelige gegevens te verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9.2, f) van de GPDR 

Tenzij ze onder een wettelijke uitzondering vallen, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de 

verwerking op basis van de rechtsgrond of met uw toestemming door contact met ons op te nemen. 

 

 3. WELKE DATA WORDT ER VERZAMELD EN VERWERKT?  

 

We verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat, relevant en beperkt zijn tot het strikt noodzakelijke met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Afhankelijk van het type doeleinde, wordt de gegevensverzameling anders uitgevoerd.  We geven hieronder het overzicht van welke van uw gegevens wij verzamelen, alsook de verzamelmethode. 

 

Gegevensverwerking: Beheer van onze medische zorg klanten. 

Verzamelde en verwerkte gegevens: Persoonlijk identificeerbare gegevens: voor- en achternaam; persoonlijk adres; telefoonnummer. 

Elektronische identificatiegegevens: e-mailadres.  

Beroepsgegevens: functietitel; werkplek; Uw Riziv / INAMI-nummer; BTW

Verzamelmethode: - Direct via jou. 

- U hebt ze openbaar gemaakt op openbare media en sociale netwerken, voornamelijk LinkedIn. 

- Via uw patiënt, collega, zorginstelling, ziekenhuis die met ons in contact staat

 

Gegevensverwerking: Beheer onze patiënten / klanten

Verzamelde en verwerkte gegevens : Persoonlijk identificeerbare gegevens: voor- en achternaam; persoonlijk adres; telefoonnummer; rijksregisternummer. 

Elektronische identificatiegegevens: e-mailadres, IP-adres; gecodeerd wachtwoord en gebruikersnaam, of de pincode. 

Persoonlijk kenmerk: geboortedatum; geboorteplaats; geslacht; nationaliteit. 

Familiegegevens: burgerlijke en vertrouwde staat; (Samenstelling van het gezin). 

Foto's en video's volgens uw revalidatie. Uw identiteitskaart kan worden gevraagd voor de verificatie van uw gegevens - rechtstreeks via u (als u informatie aanvraagt ​​over een mogelijke opname, bij het registreren om te starten, vanaf het eerste gebruik van ons platform, op uw initiatief, door een duidelijke positieve actie, elke gegeven uit vrije wil, hoewel specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig, ook per e-mail, sms, mondeling per telefoon, tijdens een bezoek aan ons adres, wanneer u informatie invoert in een sollicitatieformulier

Verzamelmethode  : - Direct via jou 

- U hebt ze openbaar gemaakt op openbare media en sociale netwerken, voornamelijk LinkedIn. 

- Via uw patiënt, collega, zorginstelling, ziekenhuis dat contact met ons heeft

 

Gegevensverwerking: Beheer van identificatie en authenticatie van artsen en andere zorgverleners.

Verzamelde en verwerkte gegevens : Persoonlijk identificeerbare gegevens: voor- en achternaam; persoonlijk adres; telefoonnummer. 

Elektronische identificatiegegevens: e-mailadres, versleuteld wachtwoord en gebruikersnaam; IP adres. 

Beroepsgegevens: functietitel; werkplek; uw Riziv / INAMI-nummer; functietitel; werkplek; rijksregisternummer. 

Uw identiteitskaart kan worden gevraagd om uw gegevens te verifiëren. 

Verzamelmethode  : - Rechtstreeks via u (als u informatie aanvraagt ​​over een mogelijke samenwerking, wanneer u zich registreert om op te zetten, vanaf het eerste gebruik van ons platform, op uw initiatief, door een duidelijke positieve actie, elke gegeven uiting van vrije wil, zij het specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig inclusief e-mail, sms, mondeling telefonisch, tijdens een bezoek aan ons adres, wanneer u informatie invult in een aanmeldingsformulier, bij elk evenement of training die wij organiseren waarbij u uw visitekaartje of persoonlijke gegevens laat zien).

 

Gegevensverwerking: Onderzoek, statistiek en verbeteren van de applicatie 

Verzamelde en verwerkte gegevens : Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, bestelnummer, etc. 

Elektronische identificatiegegevens: e-mailadres, gecodeerd wachtwoord. 

Persoonlijk kenmerk: nationaliteit, geslacht, gesproken talen, land en geboorteplaats 

Gezondheidsgegevens 

Versleutelde gegevens 

Foto's 

Alle gegevens, gezondheidsgegevens die nodig zijn voor onze klinische proef of het onderzoek om onze toepassing te verbeteren.

Verzamelmethode  : -Direct via u 

-U hebt ze openbaar gemaakt

 

Gegevensverwerking: Beheer van onze communicatie

Verzamelde en verwerkte gegevens : Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, adres. 

Elektronische identificatiegegevens: e-mailadres

Verzamelmethode  : -Direct van jou. 

-U heeft ze openbaar gemaakt. 

Via uw patiënt, collega, zorginstelling, ziekenhuis die contact met ons heeft. 

 

Gegevensverwerking: Beheer van onze precontractuele relatie  

Verzamelde en verwerkte gegevens : Persoonlijk identificeerbare gegevens: achternaam; Voornaam; adres; telefoon nummer; bestellingsnummer. 

Elektronische identificatiegegevens: IP-adres; e-mailadres. 

Persoonlijke kenmerken: leeftijd; seks; geboortedatum; land; taal; in je cv. 

Beroepsgegevens: diploma; carrière; in je cv. 

Foto's. 

ID-kopie

Verzamelmethode  : -Direct van jou.  

-U hebt ze openbaar gemaakt (als u informatie aanvraagt ​​over een mogelijke samenwerking, op uw initiatief, door middel van een duidelijke positieve actie, elke uiting van vrije wil, zij het specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig, inclusief e-mail, sms, mondeling per telefoon, tijdens een bezoek aan ons adres, bij het invullen van informatie in een aanmeldingsformulier, bij elk evenement of training die wij organiseren waarbij je je visitekaartje of persoonsgegevens laat zien). 

 

Gegevensverwerking: Beheer van onze verwerkers 

Verzamelde en verwerkte gegevens : Persoonlijk identificeerbare gegevens: voor- en achternaam; adres; telefoon nummer; order nummer. 

Elektronische identificatiegegevens: IP-adres; e-mailadres. 

Financiële gegevens: BTW, bankrekeningnummer; openstaande vordering. 

Verzamelmethode  : -Direct van jou. 

-U heeft ze openbaar gemaakt. 

 

Gegevensverwerking: In geval van een geschil

Verzamelde en verwerkte gegevens : Persoonlijk identificeerbare gegevens: naam en voornaam; adres; telefoon nummer; order nummer. 

Elektronische identificatiegegevens: IP-adres; e-mailadres. 

Familiegegevens: burgerlijke staat. 

Persoonlijk kenmerk: leeftijd; seks; geboortedatum; taal. 

Beroepsgegevens: beroep; diploma; carrière. 

Gezondheidsgegevens uit uw medisch dossier. 

Alle, al dan niet gevoelige, gegevens die nodig zijn voor de verdediging van onze wettelijke belangen

Verzamelmethode: Direct van jou. 

U heeft ze openbaar gemaakt. 

Van uw zorginstelling, ziekenhuis, zorgverlener. 

 

 

 4. WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD MET DERDE PARTIJEN?  

 

De gegevens opgesomd hierboven zijn enkel toegankelijk voor de leden van ons team, voor zij die optreden als  medewerkers van onze diensten, professionele gezondheidszorgverleners en in de strikt noodzakelijke mate van hun doeleinden voor advocaten, technische adviseurs, bank- of verzekeringsorganisaties. Niettemin behouden wij ons het recht om persoonlijke informatie vrij te geven op verzoek van een administratieve of gerechtelijke autoriteit of als wij te goeder trouw geloven dat dergelijke openbaarmaking vereist is: 

 • op verzoek van een juridische, gerechtelijke of administratieve autoriteit of hulpfunctionaris 

 • te goede trouw, om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving; 

 • om onze rechten en belangen of die van onze gebruikers van onze diensten te beschermen of te verdedigen; 

We kunnen ook worden verplicht om toegang tot bepaalde gegevens over te laten aan onze medecontractanten, gekwalificeerd als "onderaannemers" in de zin van de wetgeving, voor zover strikt noodzakelijk voor het bereiken van onze doeleinden, zoals de werking van applicaties of geautomatiseerde management systemen.  

 

In alle omstandigheden zorgen we voor de bescherming van uw gegevens door middel van overeenkomsten die de vertrouwelijkheid waarborgen.  

 

  

Type van dienstverlening : verwerker – verwerkingsverantwoordelijke - Locatie

Klantenservice-tool voor uw feedback en klachtenafhandeling. - In Europa

Software ontwikkelingsbedri. - In Europa

Documentbeheer, productiviteitstools en e-mails. Aanbieders van mailingoplossingen. - In Europa

Aanbieders van mailingoplossingen. - In Europa

Document beheer. -  In Europa

Database-infrastructuur en serviceprovider. - In Europa

Databasemanagementsysteem. - In Europa

Aanbieders van IT-oplossingen en onderhoud van de website. -  In US

Klanten relatie beheer (CRM). - In Europa

Sociale media. - In Europa

Cloudprovider en databaseserver. -  In Europa

Advocaten en juridische dienstverleners. - In Europa

HR-diensten en sociale zekerheid. - In Europa

Accountants en financiële dienstverleners: facturering en betaling. -  In Europa

Communicatie middelen. - In Europa

Banken. - In Europa

 

Meer informatie over de onderaannemers is verkrijgbaar via “privacy@moveup.care” of via onze DPO: “sp@altalaw.be". 

 

Tot slot, in het kader van academisch of wetenschappelijk onderzoek, in het kader van wetenschappelijke of statistische enquêtes, kunnen we bepaalde gegevens overdragen zolang deze gegevens anoniem zijn gemaakt of gepseudonimiseerd zijn.  

 

Toegang van deze gezondheidsverleners tot de gegevens is op basis van therapeutische relatie die bij aanmaak van het account wordt geactiveerd. Ten allen tijde kan de gebruiker deze therapeutische relaties opvragen en aanpassen.  

 

In alle omstandigheden communiceren we geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, behalve in de hierboven genoemde gevallen. 

 

 

5. ONDER WELKE CONDITIES IS ER OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE? 

 

De transfer van gegevens tot een land buiten de Europese Unie zal toegestaan worden enkel in de volgende instanties:  

 • De Europese Commissie heeft een besluit uitgevaardigd dat het land buiten de EU een beschermingsniveau biedt dat toereikend en gelijkwaardig is aan dat van de Europese wetgeving; 

 • De overdracht wordt gedekt door een passende maatregel die een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese wetgeving, zoals met name de Standaard Clausules van de Commissie; 

 • Uw gegeven toestemming. 

 

6. HOE LANG VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS? 

 

Uw persoonlijke gegevens die worden verwerkt worden bewaard gedurende: 

 • De duur van onze contractuele relatie 

 • De tijd die strikt noodzakelijk is voor de realisatie van onze legale en contractuele verplichtingen, als onderdeel van uw inschrijving/aanvraag. 

 • De tijd die strikt noodzakelijk is om het vitale belangen van u of elke andere persoon te beschermen

 

Verwerkingsactiviteit : Beheer van onze medische zorgklant 

Termijn: Worden bijhouden voor 7 jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op het einde van het boekjaar, in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn van de boekhoudwetgeving

 

Verwerkingsactiviteit : Beheer van patiënt / klant

Termijn  : Worden bijhouden voor 30 jaar na afloop contractuele relatie, met betrekking to teen correct, volledig en actueel medisch dossier 

 

Verwerkingsactiviteit : Beheer van identificatie en authenticatie van artsen en andere zorgverleners 

Termijn  : Er is geen bewaartermijn, deze data worden verwijderd bij afloop van het contract

 

Verwerkingsactiviteit : Onderzoek, statistiek en verbeteren van de applicatie 

Termijn  : Worden bijgehouden voor 20 jaar na afloop studie

 

Verwerkingsactiviteit : Beheer  van onze communicatie 

Termijn  : Worden bijhouden voor 2 jaar na laatste contact met ons.

 

Verwerkingsactiviteit : Beheer van onze precontractuele relatie  

Termijn  : Worden bijhouden voor 2 jaar na laatste contact met ons

 

Verwerkingsactiviteit : Beheer van onze verwerkers 

Termijn  : Worden 10 jaar bewaard, in overeenstemming met de verjaringstermijn van 10 jaar voor deze claim 

 

Verwerkingsactiviteit : In geval van een geschil  

Termijn  : In geval van betwisting is de  bewaartermijn 7 jaar vanaf de kennisgeving van de beslissing, in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn van de boekhoudwetgeving. 

  

 

 7. HOE KUNNEN WE DE VEILIGHEID VAN UW DATA GARANDEREN? 

 

We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens optimaal te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik en lekkage. Hiervoor gebruiken we fysische, organisatorische, technologische, administratieve en adequate maatregelen zoals, en niet gelimiteerd tot: 

 • Wij gebruiken processen van beveiliging en encryptie die erkend zijn om de veiligheid van de transmissie van uw gegevens van en naar moveUP te garanderen; 

 • We hebben organisatorische maatregelen van toepassing, zoals het limiteren van de toegang tot onze computersystemen, overeenkomstig met de strikte noden van elk personeelslid ten aanzien van zijn of haar functie; 

 • Uw gegevens worden, zodra wij kunnen, gepseudonimiseerd of geanonimiseerd (afhankelijk van het doeleinde); 

 • We hosten uw gegevens op onze servers die worden beschermd volgens ad hoc beveiliging en certificaten; 

 • We hebben een intern privacy beleid en we voeren op regelmatige basistrainingen uit om de bewustwording rond dataprivacy hoog te houden. 

 

 

 8. WAT ZIJN UW RECHTEN? 

 

We hechten veel belang aan de rechten die als betrokkene hebt. Wij zijn tot uw dienst en nodigen u uit om contact op te nemen met onze contactpersoon op het volgende e-mailadres: privacy@moveup.care of via ons generiek contactadres: info@moveup.care of per post naar ons postadres. Wij zijn ook overgegaan tot de benoeming van een DPO, die tot uw beschikking staat via het volgende e-mailadres: sp@altalaw.be.  

 

U kunt de volgende rechten uitoefenen: 

 

 • Recht tot toegang, informatie en rectificatie 

 

U kunt op elk moment informatie vragen over onze behandelingen, de nagestreefde doelstellingen, de categorieën van persoonlijke gegevens die we van u bewaren, de categorieën van ontvangers van deze gegevens (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijnen of criteria voor het bepalen van deze termijnen, uw andere rechten, andere bronnen van uw gegevens en het bestaan ​​van een geautomatiseerd besluitvormingsproces. 

 

U kan ook vragen om uw data te corrigeren of aan te vullen als het incorrect of niet compleet blijkt te zijn. Wanneer u beroep doet op dit recht, moet u de precieze data dat u gecorrigeerd en aangevuld wil zien specifiëren. Wij zullen zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden, echter zijn we verplicht om bij het verstrekken van deze informatie de rechten en vrijheden van anderen in overweging te nemen.  

 

 • Recht tot limitatie van de verwerking 

 

U hebt het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, wanneer: 

 1. U de juistheid betwist van deze gegevens. 2.

 2. U bevindt zich in de wachttijd die nodig is om betrokken belangen te beoordelen, vóór de uitoefening van het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens.  

 3. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is onwettig, maar u wilt uw recht om gegevens te wissen niet uitoefenen. 

 4. We hebben niet langer uw persoonlijke gegevens nodig voor de doeleinden die zijn uiteengezet in deze gegevensbescherming verklaring, maar u hebt deze nodig in het kader van een juridische actie. 

 

 • Recht tot bezwaarmaking  

 

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als uw gegevens worden verwerkt op basis van onze legitieme belangen of op basis van toestemming. Om van dit recht gebruik te maken, kunt u ons een e-mail sturen op het volgende adres: privacy@moveup.care. U kunt ook op "uitschrijven" klikken dat u in elke e-mail vindt die u van ons ontvangt. 

 

 • Recht tot uw data overdraagbaarheid 

 

Als uw gegevens worden behandeld als onderdeel van onze contractuele verplichtingen of na uw toestemming, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten overdragen in de vorm waarin wij het bewaren of te laten overdragen naar een andere aangewezen verantwoordelijke door u. 

Om van dit recht gebruik te maken, moet u dit aangeven op het formulier dat wij op onze website beschikbaar stellen. U kunt ons ook een e-mail sturen op het volgende adres: privacy@moveup.care 

 

 • Recht tot gegevens wissen / recht tot vergeten worden 

 

In de gevallen voorzien door de Algemene Verordering van de Gegevensbescherming (AVG) of de wet, zullen we doorgaan met de verwijdering van uw persoonlijke gegevens op verzoek van u. In principe kunt u uw rechten gratis uitoefenen. U kunt ons ook een e-mail sturen op het volgende adres: privacy@moveup.care

Uiterlijk een maand na ontvangst van uw verzoek zullen wij u schriftelijk informeren over de actie die wij hebben ondernomen op uw verzoek. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van uw aanvraag of het aantal verzoeken die we van andere mensen ontvangen, kan deze periode met twee maanden worden verlengd. In dit geval zullen we u binnen één maand na ontvangst van uw aanvraag op de hoogte brengen van deze verlenging. In sommige gevallen (bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen, rechten van anderen, verjaringstermijnen, ...), kunt u uw rechten niet uit te oefenen, in zijn geheel of gedeeltelijk. U zult dan worden geïnformeerd over waarom wij niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen. 

 

 • - Recht om niet onderworpen te zijn aan individuele besluitvorming 

 

Wij combineren automatische processen met menselijke tussenkomst, waarbij er voorlopig geen sprake is van een volledig geautomatiseerde individuele besluitvorming. U kan hierover altijd vragen stellen via privacy@moveup.care.  

 

 • Vragen, opmerkingen, klachten, gegevenslekken  

 

We blijven tot uw beschikking voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Als u een gegevenslek opmerkt of als u een gegevenslek vermoedt, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden via privacy@moveup.care

Daarnaast zijn wij, in overeenstemming met artikel 37 van de AVG, overgegaan tot de benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming (DPO). U kunt contact opnemen op het volgende adres: sp@altalaw.be. Ten slotte hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) op het volgende adres: Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - Telefoon 02 / 274.48.00 - of via hun website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

 9. GEBRUIKEN WE COOKIES? 

 

Een cookie is een code in de vorm van een bestand dat op uw computer is opgeslagen. Cookies helpen ons om onze site te verbeteren, om uw navigatie te vergemakkelijken, om u gerichte advertenties aan te bieden of om onze doelgroep te analyseren. Ga voor meer informatie over ons cookiebeleid naar onze website, en bekijk  de ‘cookies policy’ tab.  

 
 10. WAT IS DE TOEPASSELIJKE WET EN JURISDICTIE? 

 

Dit privacy beleid wordt beheerst door de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit beleid is onderworpen aan het Belgische recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.  

 

 11. LET OP VOOR UPDATES VAN DIT PRIVACY BELEID! 

 

Wij kunnen te allen tijde om verschillende redenen correcties, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze verklaring inzake gegevensbescherming en privacy. De meest recente versie kan continu worden bekeken op onze website. 

 

Laatste update op April 14, 2021.