Privacyverklaring

moveUP & b.clinic - PRIVACYBELEID EN PERSOONSGEGEVENS

Versie 3 – maart 2020

 

Algemeen

 

Deze privacy policy is van toepassing op moveUP en zijn gelieerd bedrijf b.clinic (hierna << wij>>, <<  ons >>, << onze >>). moveUP is een cvba met een vennootschapszetel te Sint-Goedelevoorplein 5, 1000 Brussel met BTW nr. BE 0643.795.235. b.clinic is een cv en zetelt op hetzelfde adres met BTW nr. BE 0695.864.340. Voor  elke  vraag  met  betrekking  tot  deze  verklaring,  kan  u het  volgende e-mailadres  gebruiken privacy@moveup.care. U kan ons eveneens contacteren op bovenstaande postadres.

 

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. 

 

Het doel van deze privacy verklaring is om uit te leggen: 

 • wie we zijn 

 • tot wie wij ons richten

 • welke gegevens we verwerken

 • waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken

 • hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken

 • hoe lang we uw persoonlijke gegevens verwerken

 • aan wie uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen

 • wat uw rechten zijn

 • hoe u uw rechten kunt aanwenden 

 

Ook delen we met u alle informatie die verplicht wordt gesteld door de privacybepalingen die in België van kracht zijn, Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG, hierna de Algemene Verordering van Gegevens (AVG) te noemen.

We implementeren passende organisatorische en technische maatregelen om een ​​passend beveiligingsniveau te waarborgen en om de risico's van datalekken te beperken met betrekking tot nieuwe technologische ontwikkelingen, implementatiekosten, de aard van de risico's en de impact op uw rechten en fundamentele vrijheden. Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening te kunnen aanbieden en te verbeteren. 

 

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacy beleid en het verzamelen en het gebruiken van uw persoonlijke informatie.

 

Tot wie wendt deze verklaring zich?

 

In de onderhavige verklaring wenden we ons tot de personen die:

 • Surfen op onze website

 • Informatie vragen over onze diensten

 • Onze apps, platformen of andere diensten gebruiken: patiënten, gezondheidszorgbeoefenaar, onderzoekers, …

 • Met ons samenwerken of werken voor een natuurlijk of legaal persoon die voor ons werkt

 • Die voor onze leverancier werkt

 • Die spontaan hun eigen persoonlijke data deelt met ons, bijvoorbeeld door het inzenden van een ongevraagd aanvraagformulier of het geven van hun visitekaartje 

 

Deze personen waartoe wij ons wenden, worden hier aangeduid door <<u>>. 

Wij informeren u dat uw data zal gebruikt worden in overeenkomst met deze onderhavige verklaring en de bepalingen betreffende gegevensbeschermingswetgeving en privé-rechten in België. 

 

 

DEFINITIES

 

In de onderhavige verklaring, worden de volgende woorden en uitdrukkingen als volgt begrepen:

 

Verklaring: de onderhavige privacyverklaring;

 

Algemene gebruiksvoorwaarden: de onderhavige algemene  gebruiksvoorwaarden  van  moveUP die  het

gebruik van moveUP beheersen;

 

Gegevens met persoonlijk karakter: elke verwerkte informatie, met betrekking tot een geïdentificeerde of te identificeren fysieke persoon overeenkomstig de onderhavige verklaring, wordt beschreven in het artikel “De verwerkte gegevens”;

 

Gegevens met betrekking tot de gezondheid:

de gegevens met persoonlijk karakter met betrekking tot de

fysieke of mentale gezondheid van een fysiek persoon;

 

moveUP: de mobiele applicatie en, in het algemeen, de dienst van de informatievennootschap waarop we onze diensten voorstellen;

 

Onze professionele zorgpartners: de zorgprofessionals die met u in verbinding worden gebracht via moveUP;

 

Onze diensten: het geheel van de diensten die we leveren op moveUP in het kader van onze beroepsactiviteit of in uitvoering van ons statutair doel,  zoals  beschreven in onze algemene gebruiksvoorwaarden, meer bepaald: een gepersonaliseerd revalidatieprogramma voor en na uw orthopedische ingreep met een voorstel van oefeningen die zijn aangepast aan uw situatie door middel van video’s, eengepersonaliseerde opvolging,  cijfers  en grafieken van uw vooruitgang evenals, in voorkomend geval,  het  in verbinding stellen met onze professionele zorgpartners, enz;

 

Verwerkingsverantwoordelijke: de rechtspersoon die de doelmatigheid en de verwerkingsmiddelen van de gegevens met persoonlijk karakter bepaalt overeenkomstig de onderhavige verklaring, namelijk wij;

 

Verwerking: elke operatie of geheel van operaties al dan niet uitgevoerd met de hulp van geautomatiseerde processen  en  toegepast  op  gegevens  met  persoonlijk  karakter,  zoals  het  verzamelen,  de  registratie,  de organisatie,  de  bewaring,  de  aanpassing  of  de  wijziging, de extractie,  de  raadpleging,  het  gebruik,  de communicatie per transmissie, verspreiding of elke andere vorm van terbeschikkingstelling, het verband of de koppeling evenals de vergrendeling, het wissen of het vernietigen van gegevens met persoonlijk karakter; in de onderhavige verklaring verwijzen de termen «verwerking», «verwerken», «verwerkt», enz. naar de onderhavige definitie;

 

DPO: de data privacy officer (DPO) is de persoon die toekijkt of moveUP correct omgaat met de gegevens met een persoonlijk karakter, volgens de Algemene Verordering van de Gegevensbescherming (AVG).

 

DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

 

We zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens met een persoonlijk karakter in het kader van de diensten van moveUP & b.clinic overeenkomstig de onderhavige verklaring. In geval van koppeling met één of meerdere van onze professionele gezondheidspartners, kunnen deze laatsten eveneens worden gekwalificeerd als verantwoordelijke voor de specifieke verwerking van uw gegevens waartoe ze zullen overgaan.

 

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 

Door moveUP te gebruiken, stemt u ermee in dat we uw volgende gegevens  met persoonlijk karakter verzamelen en verwerken, volgens de hierna beschreven modaliteiten en principes:

 

 • Identificatie gegevens, zoals:

  • Uw familienaam; 

  • Uw voornaam;

  • Uw geboortedatum;

  • Uw geboorteplaats;

  • Uw e-mailadres;

  • Uw thuis adres;

  • Uw elektronisch adres;

  • Uw telefoonnummer; 

  • Uw geslacht;

  • Uw burgerlijke staat;

  • Uw nationaliteit;

  • Uw (automatisch gegenereerd) paswoord of Pincode die u heeft gekozen bij de creatie van uw account op moveUP;

  • Uw foto’s en video’s gevraagd door moveUP in functie van uw revalidatie

  • Uw identiteitskaart kan worden gevraagd ter verificatie van uw gegevens (bijv. Registratie van dokter)

  • Etc...

 

 • Uw gegevens met betrekking tot de gezondheid, zowel objectief als subjectief, hangen af van het type van opvolging (operatie, interventie, behandeling, triage, preventie,…). Voor elk type van opvolging wordt een anamnese afgenomen relevant aan de pathologie, ingreep of behandeling, waarbij de (potentiële) ziekte, ziektegeschiedenis, medicatie inname, medisch en sociaal profiel wordt bevraagd.

  Naargelang waarvoor u wordt opgevolgd, wordt er gevraagd relevante vragenlijsten in te vullen om (dagelijkse) gezondheidsparameters, symptomen, slaap- en fysieke activiteit, hygiëne in kaart te brengen, zoals: 

  • Pijn niveau en intensiteit (in rust, tijdens oefening, ’s nachts,…) 

  • Ontsteking (zwelling, stijfheid, roodheid, warmte, …)

  • Mobiliteit (rotatie, strekken, buigen, …)

  • Dagelijkse bezigheden 

  • Recreatieve/ sportieve activiteiten

  • Uitgevoerde oefeningen

  • Algemeen welbevinden

  • Lichaamstemperatuur

  • Respiratoir vermogen

  • Voorzorgsmaatregelen (handhygiëne, sociale onthouding of contact met risicogroepen bij besmettingsgevaar, …)

  • Etc…

 

Hieronder een voorbeeld van gegevens met betrekking tot de gezondheid voor een orthopedische ingreep:

Preoperatieve gegevens 

Referentie-metingen

Medisch & Sociaal profiel

Co-morbiditeiten

Medicatie inname

Reden / diagnose voor operatie

Getroffen lidmaat / lichaamsdeel

Perioperatieve gegevens

Type implantaat

Type toegangsweg

Type anesthesie

Duur van de operatie

Uitgevoerde chirurgische techniek

Tijdens ziekenhuisverblijf

Ligduur

Ontslagcriteria

Medicatie inname

Eventuele complicaties

Postoperatieve gegevens

Fysieke activiteit gemeten door de stappenteller

Slaap gegevens gemeten door de stappenteller

Medicatie inname

Foto’s en video’s van het desbetreffende gewricht

Video’s van uw gangpatroon

Etc…

 

(Financiële) administratieve gegevens, zoals: 

 • Betalingsgegevens

 • Bankrekeningnummer / Kredietkaart nummer en vervaldag

 • Gefragmenteerde betalingsbeslissing

 • Mutualiteitssticker

 • Riziv nummer

 • Gezinssamenstelling

 • Facturatieadres 

 • Etc…

 

WANNEER EN HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens door verschillende kanalen:

·       Als u informatie vraagt over een mogelijke inclusie

·       Als u zich registreert om te starten bij moveUP

·       Wanneer een arts of zorgverlener een verzoek indient om te starten bij moveUP

·       Vanaf het eerste gebruik van ons platform

·       Tijdens onderzoek, testen en evaluaties om uw dossier te vervolledigen

·       Op uw initiatief, door elke duidelijke positieve actie, elke expressie van uit    vrije wil gegeven, zij het specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig, inclusief email, sms, verbaal via telefoon, tijdens een bezoek op onze afdeling, wanneer u informatie invult in een aanvraagformulier, op elk event of training die we organiseren waar u uw visitekaartje of persoonlijke data presenteert.

·       Wanneer uw gegevens publiekelijk beschikbaar zijn of als u zelf uw gegevens publiekelijk hebt gepubliceerd op publieke media en voornamelijk sociale netwerken zoals LinkedIn, Facebook, …

 

WAAROM VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

 

moveUP verzamelt alle noodzakelijke persoonlijke gegevens met het oog op het verlenen van de moveUP dienst. Hierbij is het noodzakelijk de data te verzamelen om uw complete dataproces te vervolledigen.  

 

De informatie die we verzamelen wordt gebruikt om aan legale en contractuele verplichtingen te voldoen. Ook dient deze informatie om onze diensten die wij u aanbieden te verbeteren, zoals u te vragen naar wat uw verwachtingen van onze dienst en ondersteuning zijn. Wij mogen deze informatie ook gebruiken om studies uit te voeren om onze diensten te verbeteren. 

 

Wij hebben verschillende doelen met uw verzamelde en verwerkte gegevens (die geen betrekking hebben tot de gezondheid) naargelang het type, zoals:

 

 • Uw account te creëren en u toe te staan er toegang toe te hebben en het te beheren;

 • U toe te staan het geheel van onze diensten te gebruiken en ervan te profiteren;

 • U snel te contacteren en uw vragen te beantwoorden;

 • De technische administratie en de veiligheid van moveUP te verzekeren;

 • U informatie over de producten en gelijkaardige diensten die we leveren te bezorgen, via e-mail inbegrepen;

 • Statistieken op te maken over uw raadplegingen op de verschillende platformen van moveUP;

 • De plaats of regio te bepalen waarin u zich bevindt met het oog op het weergeven van adequate informatie;

 • In geval van betaling, de informatie hieromtrent te verwerken om de betaling uit te voeren en om eveneens te strijden tegen fraude. Een onregelmatig of abnormaal gebruik zal eveneens het onderwerp kunnen zijn van een speciale verwerking;

 • Ons aan te passen aan de van kracht zijnde wetgeving, meer bepaald in  geval  van onrechtmatig gebruik van moveUP;

 • Ons toe te staan profielen van gebruikerstypes  te  creëren  met  het  oog  op  een  meer  gedreven personalisatie van onze dienst;

 • In voorkomend geval, aan onze professionele  gezondheidspartners  gelast  met  uw  dossier  een toegang tot  uw  online  profiel  te  geven  waardoor  ze  de  kwaliteit  van  hun  diensten  kunnen verbeteren.

 • Het kan nodig zijn uw identificatie gegevens te gebruiken (inclusief uw volle naam, thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer) om u nuttige informatie over onze producten direct door te sturen. 

 

Als u wenst deze informatie (en andere verwerkingen) niet te krijgen, kan u dit op elk moment bevestigen door een e-mail te zenden naar het volgende adres: privacy@moveup.care

We bewaren eveneens optionele informatie die u vrijwillig heeft gegeven, zoals uw feedback en interesses met betrekking tot onze apps en platformen, ten einde moveUP te verbeteren. De historiek van onze geschreven communicaties met u wordt eveneens bewaard om het beheer van de relatie met u te vergemakkelijken.

 

Betreffende de verwerking van de gegevens met betrekking tot uw gezondheid, verwerken we uw gegevens omwille van de volgende primaire redenen:

 • Uw medisch dossier actueel te houden in overeenstemming met de wetgeving gerelateerd aan het medisch -, ziekenhuis - en verpleegkundig dossier, alsook met de wetgeving rond uw patiënten rechten. 

 • U toe te staan het geheel van onze diensten te gebruiken en ervan te genieten;

 • U toe te staan toegang te hebben tot de video’s van gepersonaliseerde oefeningen voor uw revalidatie;

 • U toe te staan toegang te hebben uw gegevens van vooruitgang;

 • U toe te staan contact op te nemen met onze professionele gezondheidspartners en in voorkomend geval hen uw gegevens te communiceren met betrekking tot de gezondheid met het oog op de aanpassing en de verbetering van uw revalidatieprogramma;

 • Ons toe te staan wetenschappelijke, historische en statistische onderzoeken te doen;

 • Ons toe te staan profielen van gebruikerstypes te creëren met het oog op een steeds meer gedreven personalisatie van onze dienst;

 • In voorkomend  geval,  aan  onze  professionele  gezondheidspartners  gelast  met  uw  dossier  een toegang  te  geven  tot  uw  profiel  online  om  hen  toe  te  staan  de  kwaliteit  van  hun  diensten  te verbeteren.

 

Uitzonderlijk en in overeenstemming met van de Algemene Verordering van de Gegevensbescherming (AVG), van kracht in België, kunnen uw gegevens voor secundaire doelen verwerkt worden, die compatible geacht worden met de primaire doelen. We kunnen de data:

 • Anonimiseren”, door identificeerbare items zoals naam en e-mailadres te verwijderen en maskerende gegevens te gebruiken als deel van het marktonderzoek of voor andere professionele doeleinden. 

 • “Openbaren”, als dit nodig is om (a) te voldoen aan de toepasselijke wetten of te voldoen aan een bevelschrift van de rechtbank (b) onze rechten en de rechten van alle moveUP gebruikers te beschermen en te verdedigen, zonder het overtreden van het verplichte beroepsgeheim dat ons verbindt met sommige van onze gebruikers.

 

HOE ZIJN ONZE VERWERKINGEN LEGITIEM?

 

Afhankelijk van het type van verwerking, de verwerkte gegevens en de personen van wie de gegevens verzameld zijn, gebruiken en verwerken we persoonlijke gegevens op basis van rechtmatigheid:

 

 1. Het verwerken van uw gegevens is verplicht om te verzekeren dat wij onze legale verplichtingen bereiken en nakomen:

  • Voor onze onderneming, dwingt de wet ons persoonlijke gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld voor het patiëntendossier te vervolledigen. Wij houden uw gegevens bij voor de periode die overeenkomt met het algemeen principe van administratief gebruik voor de volgende rechtsgrondslagen: 

   • De wet van 22 Augustus 2002, aangaande patiënten rechten, MB 26 September 2002;

   • De wet van 29 april 1999 Wet betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, MB 14 juni 1999;

   • De wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 27 juli 1994 (en haar koninklijke ordonnanties);

   • Koninklijk besluit nr. 78 uit november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, MB 14 november 1967;

   • De koninklijke ordonnantie van 3 mei 1999. Koninklijk besluit houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen. MB, 30 juli 1999; 

   • De Koninklijke Orde van 28 december 2006, die de minimale algemene voorwaarden vaststelt waaraan het verpleegdossier, bedoeld in artikel 17quater van de Wet op ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet samenkomen, MB, 30 juli 2007;

   • De Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, artikel 186, 30 Juli 2018.

 2. Het verwerken van uw gegevens is verplicht om te verzekeren dat wij onze contractuele verplichtingen realiseren of als onderdeel van onze precontractuele relaties. Dit laatste is het geval, vooral wanneer we de gegevens verwerken van mensen met wie we samenwerken of mensen die voor hen werken. Het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk voor het volbrengen van ons legitiem belang, zonder uw basisrechten aan te tasten. Wij kunnen indien nodig, met uitzondering van uw gezondheidsgegevens, uw informatie gebruiken die aan ons of derde partijen legitiem belang beantwoord. Wij rechtvaardigen onze secundaire verwerkingen op deze basis, om u onze informatieve berichten en diensten aan te bieden in dezelfde trend van onze huidige of potentiele toekomstige relatie. Dit legitiem belang is ook van toepassing als we uw gegevens moeten bewaren en bewerken om juridische acties in te leiden, te ondersteunen of te ondernemen. 

 3. In kader van epidemieën/ pandemieën verwerken wij uw gegevens of van anderen (bijv. uw kinderen) uit vitaal belang. Deze rechtmatige verwerking is van toepassing voor de Covid opvolging, waarbij we de vitale belangen van elke natuurlijke persoon proberen te beschermen. (Rec.46; Art.6 GDPR)

 

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

 

De gegevens opgesomd hierboven zijn enkel toegankelijk voor de gezondheidspartners van onze diensten, in de strikt noodzakelijke mate van hun doeleinden. Alle werknemers en zorgpartners van moveUP zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens die we verwerken te respecteren. 

 

Bovendien zullen uw gegevens niet worden overgedragen aan een derde partij zonder uw toestemming, met uitzondering van onderaannemers (met inbegrip van onze dienstverlener << cloud >> en onze professionele gezondheidspartners), die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze applicaties. Deze worden met zorg en strengheid geselecteerd met oog op de uitvoering van de diensten van moveUP. Voormelde onderaannemers zullen enkel handelen op onze instructies en voor onze rekening (onder voorbehoud, voor onze professionele gezondheidspartners, van het respect van hun medische vrijheid).

 

Onze co-controllers, namelijk onze professionele gezondheidspartners, handelen in het kader van het respect voor het medische geheim en hun medische vrijheid en in overeenstemming met de conventies die ons binden. Zij zullen de nodige maatregelen nemen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens en zullen hieraan voldoen. 

Niettemin behouden wij ons het recht om persoonlijke informatie vrij te geven op verzoek van een administratieve of gerechtelijke autoriteit of als wij te goeder trouw geloven dat dergelijke openbaarmaking vereist is:

 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving;

 • Om onze rechten en belangen in een rechtszaak te beschermen of te verdedigen;

 • Als dwingende omstandigheden dit rechtvaardigen, om de persoonlijke veiligheid van onze gebruikers, onze diensten of ons publiek te beschermen.

De lijst van onderaannemers aan wie uw gegevens worden doorgegeven, hun werkgebied, het nagestreefde doel en, indien van toepassing, het land waarin de gegevens zijn opgeslagen, zijn verkrijgbaar bij moveUP: "info@moveup.care" of bij onze DPO: "sp@altalaw.be”. 

Tot slot, in het kader van academisch of wetenschappelijk onderzoek, in het kader van wetenschappelijke of statistische enquêtes, kunnen we bepaalde gegevens overdragen zolang deze gegevens anoniem zijn gemaakt of gepseudonimiseerd zijn. 

 

Wanneer u zichzelf registreert in de moveUP app, kan u een van volgende codes gebruiken: 

 • Een persoonlijke code ontvangen door moveUP

 • Een persoonlijke code ontvangen door dokter

 • Een groepscode ontvangen van dokterspraktijk.

U heeft altijd de mogelijkheid om een persoonlijke code te vragen aan uw dokter ipv de groepscode. Wanneer een groepscode wordt gebruikt, kunnen alle dokters van de groepspraktijk (die een account hebben bij moveUP) uw gegevens raadplegen.

 

In alle omstandigheden communiceren we geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, behalve in de hierboven genoemde gevallen.

ONDER WELKE CONDITIES GEVEN WIJ TOESTEMMING VOOR OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE?

De transfer van gegevens tot een land buiten de Europese Unie zal toegestaan worden enkel in de volgende instanties: 

 • De Europese Commissie heeft een besluit uitgevaardigd dat het land buiten de EU een beschermingsniveau biedt dat toereikend en gelijkwaardig is aan dat van de Europese wetgeving;

 • De overdracht wordt gedekt door een passende maatregel die een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese wetgeving, zoals met name de Standaard Clausules van de Commissie;

 • Uw gegeven toestemming.

HOE LANG VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Uw gegevens met persoonlijk karakter die we in het kader van moveUP verwerken worden bewaard gedurende:

 • De duur van onze contractuele relatie

 • De tijd die strikt noodzakelijk is voor de realisatie van onze legale en contractuele verplichtingen, als onderdeel van uw inschrijving/aanvraag.

 

De tijd die strikt noodzakelijk is om het vitale belangen van u of elke andere persoon te beschermen.

We behouden ook:

 1. Uw gezondheidsgegevens worden bewaard voor 30 jaar na afloop van de contractuele relatie, met betrekking tot een correct, volledig en actueel medisch dossier. Dit in overeenstemming met de wet van 22 augustus 2002, aangaande patiënten rechten en het koninklijk besluit van 3 mei 1999 over het algemeen medisch dossier; Indien uw gezondheidgegevens worden verwerkt in kader van een klinische studie, dan worden uw gezondheidgegevens voor 20 jaar bewaard na afloop studie. 

 2. Boekhoudkundige gegevens met betrekking tot het abonnement van moveUP worden 10 jaar bewaard, in overeenstemming met de verjaringstermijn van tien jaar voor deze claim; 

 3. Overige gegevens worden bewaard gedurende een periode die nodig is om aan ons legitiem belang te voldoen, aangezien het risico van een gegevenslek niet opweegt t.o.v. uw mensen rechten. Bijvoorbeeld worden de profielen worden 2 jaar bewaard; 

 4. In geval van een geschil, kunnen alle gegevens bewaard worden langer dan de deadlines die hierboven zijn vernoemd, ter juridische verdediging. In dit geval, kan de bewaring van relevante gegevens worden uitgebreid tot het niveau dat nodig is in functie van het geschil en tot de sluiting van het geschil.

HOE KUNNEN WE DE VEILIGHEID VAN UW DATA GARANDEREN?

We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens optimaal te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik en lekkage. Hiervoor gebruiken we fysische, organisatorische, technologische, administratieve en adequate maatregelen zoals, en niet gelimiteerd tot:

 • Wij gebruiken processen van beveiliging en encryptie die erkend zijn om de veiligheid van de transmissie van uw gegevens van en naar moveUP te garanderen;

 • We hebben organisatorische maatregelen van toepassing, zoals het limiteren van de toegang tot onze computersystemen, overeenkomstig met de strikte noden van elk personeelslid ten aanzien van zijn of haar functie;

 • Uw gegevens worden, zodra wij kunnen, gepseudonimiseerd of geanonimiseerd (afhankelijk van het doeleinde);

 • We hosten uw gegevens op onze servers die worden beschermd volgens ad hoc beveiliging en certificaten;

 • We hebben een intern privacy beleid en we voeren op regelmatige basistrainingen uit om de bewustwording rond dataprivacy hoog te houden.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

We hechten veel belang aan de rechten die als betrokkene hebt. Wij zijn tot uw dienst en nodigen u uit om contact op te nemen met onze contactpersoon op het volgende e-mailadres: privacy@moveup.care of via ons generiek contactadres: info@moveup.care of per post naar ons postadres. Wij zijn ook overgegaan tot de benoeming van een DPO, die tot uw beschikking staat via het volgende e-mailadres: sp@altalaw.be.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht tot toegang, informatie en rectificatie

  • U kunt op elk moment informatie vragen over onze behandelingen, de nagestreefde doelstellingen, de categorieën van persoonlijke gegevens die we van u bewaren, de categorieën van ontvangers van deze gegevens (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijnen of criteria voor het bepalen van deze termijnen, uw andere rechten, andere bronnen van uw gegevens en het bestaan ​​van een geautomatiseerd besluitvormingsproces.

   U kan ook vragen om uw data te corrigeren of aan te vullen als het incorrect of niet compleet blijkt te zijn. Wanneer u beroep doet op dit recht, moet u de precieze data dat u gecorrigeerd en aangevuld wil zien specifiëren. Wij zullen zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden, echter zijn we verplicht om bij het verstrekken van deze informatie de rechten en vrijheden van anderen in overweging te nemen. 

 • Recht tot limitatie van de verwerking

  • U hebt het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, wanneer:

   • U de juistheid betwist van deze gegevens.

   • U bevindt zich in de wachttijd die nodig is om betrokken belangen te beoordelen, vóór de uitoefening van het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. 

   • De verwerking van uw persoonlijke gegevens is onwettig, maar u wilt uw recht om gegevens te wissen niet uitoefenen.

   • We hebben niet langer uw persoonlijke gegevens nodig voor de doeleinden die zijn uiteengezet in deze gegevensbescherming verklaring, maar u hebt deze nodig in het kader van een juridische actie.

 • Recht tot bezwaarmaking 
  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als uw gegevens worden verwerkt op basis van onze legitieme belangen of op basis van toestemming. Om van dit recht gebruik te maken, kunt u ons een e-mail sturen op het volgende adres: privacy@moveup.care. U kunt ook op "uitschrijven" klikken dat u in elke e-mail vindt die u van ons ontvangt.

 • Recht tot uw data overdraagbaarheid

  • Als uw gegevens worden behandeld als onderdeel van onze contractuele verplichtingen of na uw toestemming, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten overdragen in de vorm waarin wij het bewaren of te laten overdragen naar een andere aangewezen verantwoordelijke door u.

  • Om van dit recht gebruik te maken, moet u dit aangeven op het formulier dat wij op onze website beschikbaar stellen. U kunt ons ook een e-mail sturen op het volgende adres: privacy@moveup.care

 • Recht tot gegevens wissen / recht tot vergeten worden

  • In de gevallen voorzien door de Algemene Verordering van de Gegevensbescherming (AVG) of de wet, zullen we doorgaan met de verwijdering van uw persoonlijke gegevens op verzoek van u. In principe kunt u uw rechten gratis uitoefenen. U kunt ons ook een e-mail sturen op het volgende adres: privacy@moveup.care.

  • Uiterlijk een maand na ontvangst van uw verzoek zullen wij u schriftelijk informeren over de actie die wij hebben ondernomen op uw verzoek. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van uw aanvraag of het aantal verzoeken die we van andere mensen ontvangen, kan deze periode met twee maanden worden verlengd. In dit geval zullen we u binnen één maand na ontvangst van uw aanvraag op de hoogte brengen van deze verlenging. In sommige gevallen (bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen, rechten van anderen, verjaringstermijnen, ...), kunt u uw rechten niet uit te oefenen, in zijn geheel of gedeeltelijk. U zult dan worden geïnformeerd over waarom wij niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen.

 • Recht om niet onderworpen te zijn aan individuele besluitvorming

  • Wij combineren automatische processen met menselijke tussenkomst, waarbij er voorlopig geen sprake is van een volledig geautomatiseerde individuele besluitvorming. U kan hierover altijd vragen stellen via privacy@moveup.care

Cookiesbeleid

 

Wij gebruiken cookies op onze website. Een cookie is een code in de vorm van een bestand dat op uw computer is opgeslagen. Tijdens een volgend bezoek aan onze website kunnen deze cookies dan worden herkend. Cookies helpen ons om onze site te verbeteren, om uw navigatie te vergemakkelijken, om u gerichte advertenties aan te bieden of om onze doelgroep te analyseren. Ga voor meer informatie over ons cookiebeleid naar onze website via https://www.moveup.care/cookie. U kunt dan toestemming geven voor alle of sommige cookies. 

Vragen, opmerkingen, klachten, gegevenslekken 

 

We blijven tot uw beschikking voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Als u een gegevenslek opmerkt of als u een gegevenslek vermoedt, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden via privacy@moveup.care.

 

Daarnaast zijn wij, in overeenstemming met artikel 37 van de AVG, overgegaan tot de benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming (DPO). U kunt contact opnemen op het volgende adres: sp@altalaw.be. Ten slotte hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) op het volgende adres: Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - Telefoon 02 / 274.48.00 - of via hun website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzigingen

Wij kunnen te allen tijde om verschillende redenen correcties, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze verklaring inzake gegevensbescherming en privacy. De meest recente versie kan continu worden bekeken op onze websites.

 

©2020 by moveUP.care. 
moveUP Therapy, Coach en Companion zijn registreerde Medical Devices

Privacy Policy